Reklamační řád, postup při reklamaci

  
 1. Kupující je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. Prosíme také o co nejpodrobnější popis důvodu reklamace. Do tří dnů Vás budeme informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.
  
 2. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou na daňovém dokladu. Není-li v katalogu uvedeno u daného zboží jinak, je záruční doba 2 roky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  
 3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruku nelze uplatnit na výrobky mechanicky poškozené.
  
 4. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou.
  
 5. K reklamovanému zboží je nutno přiložit záruční list, kopii dokladu o nákupu (faktura) a podrobný popis závady. Nevyskytuje-li se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, tj. včetně všech manuálů, příslušenství apod.
  
 6. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny. O způsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.